Gedragsregels

Gedragsregels Smashing Velsen ‘96

Volleybalvereniging Smashing Velsen ‘96 doet er alles aan om een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen, zoals bijv. het verplicht stellen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor trainers en ander kader, het beschikbaar zijn van vertrouwenspersonen en het voeren van intakegesprekken. Ook het actief communiceren van normen en waarden kan bijdragen. Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de NeVoBo gedragscode.
Natuurlijk moeten normen en waarden, en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen.

Alle leden, vrijwilligers, ouders en toeschouwers worden geacht hier kennis van te nemen en zich daar aan te houden. Bij meldingen of formele klachten over sporters, vrijwilligers, ouders en toeschouwers die zich niet houden aan onze normen en waarden zal een onderzoek door de Vertrouwens Contactpersoon volgen, conform gegeven protocol.

Normen & Waarden

Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder hoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.

Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt.
Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken. Daarnaast werken we voortdurend aan samenwerking met scholen, de gemeente en maatschappelijke instanties ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de Velser gemeenschap.

Openheid & Toegankelijkheid: we streven een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit Velsen en omstreken. We zijn een transparante volleybalvereniging waarvan het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.

Boeien & (Ver)binden: we streven er naar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie. We willen een wij-gevoel creëren.

Sportief presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we, binnen de gegeven mogelijkheden, met alle teams op een zo hoog mogelijk niveau te acteren. Dit altijd met behoud van een sportieve houding.

Gedragsregels voor Spelers, Ouders, Trainers /Coaches en Kader
Bovenstaande waarden en normen leiden tot de volgende concrete gedragsregels.

Algemeen

 • Smashing Velsen ’96 vormen wij samen: leden, ouders, vrijwilligers en bestuur.
 • Plezier en lekker sporten staan voorop.
 • Sporters, ouders en bezoekers behandelen elkaar met respect. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Prestatie is een gevolg van, geen doel op zich.
 • Ieder lid moet zich thuis en veilig voelen bij Smashing Velsen ’96.
 • Iedereen is welkom om bij Smashing Velsen ’96 te komen volleyballen.
 • Smashing Velsen ’96 streeft naar een grote mate van betrokkenheid bij de vereniging, o.a. door het creëren van (niet) volleybal activiteiten en toewijzen van diverse taken (bv. fluiten thuiswedstrijden, zaaldienst).
 • Fair-play voor, tijdens en na een training en wedstrijd. Dus respect voor de tegenstander, geen intimidatie en eerlijkheid, ook als dat niet in eigen voordeel is. Wij zijn gastheer van het team dat ons bezoekt.
 • Geen overmatig alcoholgebruik voor/tijdens/na de wedstrijden.

Spelers/speelsters – Wat wordt gewenst als gedrag voor, tijdens en na training en wedstrijd?

 • Een training of wedstrijd staat gepland op een bepaalde tijd. Zorg dus dat je aanwezig, op tijd en (gepast) omgekleed in de sportzaal bent.
 • Tijdig afmelden voor een training/wedstrijd bij de trainer die de training geeft. Doe dit zelf rechtstreeks bij de desbetreffende trainer of coach. (Bij voorkeur 1 dag voorafgaand).
 • Tijdens trainingen en wedstrijden helpt iedereen mee met het opbouwen en opruimen. Hier is ieder team samen voor verantwoordelijk.
 • Laat de sportzaal en kleedruimte (en douches) netjes achter.
 • Indien gevraagd wordt om hulp, wees bereid om je handen uit de mouw te steken.
 • Wij onthouden ons van ongepast gedrag tegen trainer, coaches, medespelers, scheidsrechter en tegenstanders. Zo nodig spreken wij elkaar hier op aan. Onder ongepast gedrag verstaan wij onder andere: pesten, schreeuwen, discriminatie, elkaar beledigen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. Zo nodig meld ik dit bij de VCP en/of het bestuur.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de VCP en/of het bestuur.
 • Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team.
 • Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig.
 • We praten met elkaar en niet over elkaar.
 • Je mobiel hoort tijdens training of wedstrijd in de tas, tenzij sprake is van een van te voren aan trainer, coach of aanvoerder gemelde bijzondere situatie. Gebruik van je mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van teamgenoten of tegenstanders in de kleedkamer) is niet toegestaan.

 Ouders – Wat wordt gewenst als gedrag?

 • Focus vooral op het volleybalplezier en volleybal ontwikkeling en niet op het resultaat.
 • Geef kinderen de ruimte om fouten te maken en laat hem of haar zelf daarvan leren / het groeitempo vinden/ervaren. Geniet van het plezier en de groei van uw kind.
 • Neem een stimulerende en motiverende houding aan naar het kind, ook indien het niet je eigen kind is.
 • Kom als ouder gerust naar de training of wedstrijd, maar laat de instructies over aan de trainer/coach.
 • Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers. Respecteer beslissingen van de scheidsrechter.
 • Heb je geen rol bij het spel (coachen, tellen, fluiten, etc.) dan neem je plaats op de tribune.
 • Wees respectvol ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd.
 • Werk positief mee aan regelingen rondom vervoer, e.d.
 • Wij onthouden ons van ongepast gedrag tegen trainer, coaches, spelers, scheidsrechter en tegenstanders. Zo nodig spreken wij elkaar hier op aan. Onder ongepast gedrag verstaan wij onder andere: pesten, schreeuwen, discriminatie, elkaar beledigen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • We praten met elkaar en niet over elkaar.

Bezoekers – Wat wordt gewenst als gedrag?

 • Heb je geen rol bij het spel (coachen, tellen, fluiten, etc.) dan neem je plaats op de tribune.
 • Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers. Respecteer beslissingen van de scheidsrechter.
 • Wees respectvol ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd.
 • Wij onthouden ons van ongepast gedrag tegen trainer, coaches, medespelers, scheidsrechter en tegenstanders. Zo nodig spreken wij elkaar hier op aan. Onder ongepast gedrag verstaan wij onder andere: pesten, schreeuwen, discriminatie, elkaar beledigen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Trainers en coaches – Wat wordt gewenst als gedrag?

 • Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer.
 • Onthoud je in het openbaar van kritiek op spelers, trainers, scheidsrechters en de organisatie. Als je klachten hebt of problemen ondervindt, meld die dan bij een vertrouwenspersoon of het bestuur.
 • Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien voor hun ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen.
 • Training afstemmen op niveau van spelers en team.
 • Saamhorigheid nastreven.
 • Evenveel aandacht geven aan iedere speler.
 • Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover niet risicovol.
 • Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid.
 • Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt. Dit betekent dat je normen en waarden duidelijk uitdraagt en de gedragsregels hanteert.
 • Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler.
 • Zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • Onthoud je van ongewenst gedrag tegen spelers, leden en/of anderen. Onder ongepast gedrag verstaan wij onder andere: (seksuele) intimidatie, pesten, schreeuwen, discriminatie, elkaar beledigen, meer fysieke aanraking uitoefenen dan functioneel noodzakelijk en teveel fysieke aanraking concentreren rond één speler.
 • Onthoud je ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Klop en vraag om toestemming indien toegang tot kleedkamers noodzakelijk is. Wees nooit aanwezig in de kleedlokalen tijdens het omkleden en/of douchen van de jeugdleden en kleed je nooit om in aanwezigheid of in het zicht van één of meerdere jeugdleden.
 • Zorg dat je nooit alleen bent met een speler in bv kleedlokaal, materiaalopslag, kleedkamers, ballenhok, materiaalhok, toiletruimte, EHBO ruimte, gangen en trappenhuizen.
 • Onthoud je van roken en alcoholgebruik tijdens, en bij voorkeur ook voor of na, de training of wedstrijd, zo lang je als coach of trainer verantwoordelijkheid draagt voor een jeugdteam.
 • Neem contact op met het bestuur of een vertrouwenspersoon indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen spelen.

Vrijwilligers zoals bestuursleden en commissieleden – Wat wordt gewenst als gedrag?

 • Positieve houding t.o.v. de spelers, trainers en overig kader van de vereniging. Zorg voor een aangename sfeer.
 • Onthoud je in het openbaar van kritiek op spelers, trainers, scheidsrechters en de organisatie. Als je klachten hebt of problemen ondervindt, meld die dan bij een vertrouwenspersoon of het bestuur.
 • Saamhorigheid nastreven.
 • Beseffen dat je als verenigingskader een voorbeeldfunctie hebt. Dit betekent dat je normen en waarden duidelijk uitdraagt en de gedragsregels hanteert.
 • Onthoud je van ongewenst gedrag tegen spelers, leden en/of anderen.
 • Voer de aan jou toegewezen functie naar beste vermogen, eerlijk en transparant uit. Van fouten maken leer je, maar meld dat ook aan de relevante verenigingskaderleden (i.h.a. het bestuur).
 • Maak, zonder de (schriftelijke) uitdrukkelijke toestemming van de speler, of in geval van een jeugdlid diens ouders, persoonlijke of vertrouwelijke informatie openbaar.
 • Neem contact op met het bestuur of een vertrouwenspersoon indien je ongewenst gedrag (overtreding van de normen en waarden en gedragsregels) constateert.

Scheidsrechters – Wat wordt gewenst als gedrag?

 • Wees respectvol naar spelers, coaches, vrijwilligers, toeschouwers.
 • Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit.
 • Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 • Onthoud je van ongewenst gedrag tegen spelers, coaches en anderen.
 • Neem contact op met het bestuur of een vertrouwenspersoon indien je ongewenst gedrag (overtreding van de normen en waarden en gedragsregels) constateert.

Zijn er ondanks bovengenoemde regels toch nog problemen, zit je ergens mee of ben je het ergens niet mee eens? Blijf er dan niet mee lopen maar bespreek het met je trainer, coach/begeleider, iemand van de TC, een bestuurslid of de vertrouwenspersoon. Dan kunnen we daar vast iets aan doen.

Meld- en handelingsprotocol

Stap 1. Indien iemand een incident constateert of vermoedt, meldt hij/zij dat bij het bestuur of de vertrouwenspersoon. Indien melding bij het bestuur plaatsvindt, informeert het bestuur de vertrouwenspersoon en vice-versa. De VCP registreert de melding.

Stap 2.  Afhankelijk van de aard en omvang van het gerapporteerde incident adviseert de VCP het bestuur over tijdelijke schorsing van betrokkenen. Het bestuur besluit over schorsing. In geval van seksuele intimidatie, vechten of criminele handelingen vindt altijd tijdelijke schorsing plaats.

Stap 3.  De VCP onderzoekt het incident door het horen van alle betrokkenen en eventuele getuigen/melders. De VCP probeert dit onderzoek binnen 4 weken na melding af te ronden.

Stap 4.  De VCP rondt het onderzoek af middels een schriftelijke rapportage aan het bestuur.

Stap 5.  Het bestuur bespreekt het rapport, bij voorkeur in aanwezigheid van de VCP, en besluit over eventuele sancties.

Stap 6.  Het bestuur deelt de eventuele sancties mee aan betrokkenen en wijst op de mogelijkheden van het instellen van beroep bij de Commissie van Beroep. De rapportage wordt NIET openbaar gemaakt, maar, op verzoek, wel met de direct betrokkenen, gedeeld.

Stap 7.  Een eventuele procedure bij de Commissie van Beroep op verzoek van betrokkenen. Het besluit van de Commissie van Beroep is bindend.

Stap 8.  Afmelding van het incident door de VCP in het meldregister.

Copyright © 1996-2023 Smashingvelsen.nl
Privacy statement