Huishoudelijk Reglement

Smashing Velsen ’96 Huishoudelijk reglement 5-7-98

art. 1 De kleuren van de vereniging zijn wit , geel en blauw. Deze kleuren zijn gebruikt in het officiële
tenue van de vereniging (model bij Happy Feet, Ijmuiden).

art. 2 Het lidmaatschap wordt verkregen door aanneming door het bestuur bij gewone meerderheid en gaat in op een nader door het bestuur vast te stellen datum.

art. 3 De namen van de leden, die van hun lidmaatschap vervallen zijn verklaard, moeten binnen een maand gepubliceerd worden. Het bestuur is bevoegd in ernstige gevallen het bet rokken lid c.q. de betrokken leden bij het
bestuur van de landelijke organisatie, waarbij de vereniging is aangesloten, voor royement door te geven.

art. 4 Van hun lidmaatschap van de vereniging vervallen verklaarde leden kunnen geen rechten laten gelden op terugbetaling van de door hen voor het bet reffende verenigingsjaar betaalde contributies.

art. 5 Alle besluiten genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle leden, ongeacht of zij al dan niet tegenwoordig waren. De leden zijn gehouden tot een goede uitvoering van de genomen besluiten hun medewerking te verlenen.

art. 6 Alle besluiten, genomen door het bestuur en ter kennis van de leden gebracht, zijn bindend voor alle leden tot zolang zij niet door een besluit van de algemene ledenvergadering ongedaan c.q. gewijzigd worden. De leden zijn gehouden tot een goede uitwerking van deze besluiten hun medewerking te verlenen.

art. 7 Elk lid wordt geacht de van kracht zijnde statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen te kennen

art. 8 Moedwillige beschadigingen of vernieling van eigendommen van de vereniging of van de door haar in huur of bruikleen ontvangen goederen komt voor rekening van de dader(s).

art. 9 Ereleden hebben als zodanig geen financiële verplicht ingen tegenover de vereniging, doch zijn overigens, wat hun verplichtingen jegens de vereniging betreft, gelijk aan gewone leden.

art. 10 Ereleden hebben het recht bestuurs-vergaderingen bij te wonen. Zij hebben hier een adviserende stem, doch zijn overigens wat hun rechten betreft, gelijk aan gewone leden.

art. 11 Gewone leden en jeugdleden hebben het recht:
a) van deelneming aan oefeningen en wedstrijden, voor zover zij daartoe een uitnodiging hebben ontvangen van de wedstrijdsecretaris van de vereniging.
b) van toegang tot de terreinen en gebouwen van de vereniging met een introducé, ook waar het terreinen en gebouwen betreft, welke in huur of bruikleen zijn.
c) van schriftelijk indienen van voorstellen.
d) op toezending van het officiële verenigings-orgaan.

art. 13 Donateurs hebben het recht:
a) van toegang tot de terreinen en gebouwen van de vereniging met een introducee, ook waar het terreinen of gebouwen betreft, welke in huur of bruikleen zijn.
b) van bijwonen van oefeningen en wedstrijden voor zover deze door de vereniging worden georganiseerd en het een en ander niet in strijd is met de reglementen en bepalingen van de organisatoren of ingehuurde instantie.
c) van bijwonen van algemene ledenvergaderingen, Donateurs zijn niet stemgerechtigd.
d) op toezending van het officiële verenigingsorgaan.

art. 14 Het is de leden van de vereniging verboden:
a) te spelen om een geldprijs of in verband met de inzet of weddenschap om geld of enig geldelijk voordeel te spelen.
b) gewonnen prijzen te verkopen.
c) geld te ontvangen voor gebruik van sportartikelen.

art. 15 Het bestuur bepaalt in welke gevallen entreegelden geheven zullen worden en stelt hiervan de hoogte vast.

art. 16 De verenigingscontributie dient bij vooruitbetaling per verenigingsjaar te worden voldaan vóór 15 oktober van het lopende verenigingsjaar. De kosten betreffende de NeVoBo contributie – te betalen aan de NeVoBo – dienen voorafgaand aan het komende verenigingsjaar vóór 15 juni te worden voldaan.
Bij meerdere leden binnen een gezin geldt een kortingsregeling waarbij voor het derde lid 25% en voor elk volgend lid 50% korting op de contributie wordt gegeven. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

art. 17 De bijdrage van donateurs bedraagt ten minste €25,= per jaar.

art. 18 Het opzeggen door het lid ontheft het lid niet van zijn verplichting tot het betalen van zijn financiële verplichtingen over het lopende verenigingsjaar.

art. 19 Ten aanzien van het gestelde in art .16 van dit reglement is het bestuur bevoegd een andere regeling te treffen.

art. 20 Een lid dat in gebreke blijft aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging binnen de gestelde termijn te voldoen, kan door het bestuur worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, oefeningen, toezending van het verenigingsorgaan en ander rechten, tot het moment, waarop aan alle verplichtingen is voldaan.

art. 21 Indien door de organisator van een of meer wedstrijden aan de vereniging een boete wordt opgelegd of van de vereniging schadevergoeding wordt gevorderd, zal het bestuur dit bedrag in zijn geheel kunnen verhalen op de aansprakelijk te stellen persoon c.q. personen.

art. 22 Alle vorderingen op de vereniging moeten worden ingediend bij de penningmeester. Alle betalingen geschieden door hem namens de vereniging.

art. 23 Alle declaraties wegens uitgaven ten behoeve van de vereniging moeten binnen 14 dagen bij de penningmeester worden ingediend. De declaraties dienen een specificatie van het eindbedrag te bevatten. Eventuele bewijsstukken moeten worden overlegd.

art. 24 Voor het aangaan van betalings-verplichtingen namens de vereniging is de toestemming van de penningmeester vereist.

art. 25 Eventuele vergoedingen vinden plaats volgens een door het bestuur te maken regeling.

art. 26 Het bestuur is het hoogste uitvoerende orgaan in de vereniging en is belast met de uitvoering van het gestelde in de statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen van alle door een algemene vergadering genomen besluiten, alsmede de behandeling van alle zaken waarin niet is voorzien en welke in het belang van de vereniging afdoening vereisen.

art. 27 Het bestuur beslist inzake interpretatie van de bepalingen van dit reglement, alsmede in die gevallen, waar in dit niet voorziet.

art. 28 Dagelijks bestuur
a) Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
b) Het dagelijks bestuur behandelt de lopende zaken van de vereniging, alsmede die zaken welke aan hem worden op-gedragen door het bestuur of de algemene vergadering.
c) Het brengt de belangrijke zaken ter kennis van het bestuur.

art. 29 Taakomschrijving voorzitter
a) De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen en wordt bij afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid, door het bestuur aan te wijzen.
b) Hij heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is verplicht deze discussie te heropenen, indien 2 bestuursleden of 2/3 van de aanwezigen dit verlangen.
c) De voorzitter is woordvoerder van het bestuur.
d) De voorzitter heeft het recht, indien hij dit verlangt, alle verenigingsstukken en uitgaande stukken mede te ondertekenen.
e) De voorzitter bezoekt namens de vereniging, vergaderingen van de districtsraad, de Velser Sport Stichting, voorzittersvergaderingen die door het districtsbestuur worden georganiseerd.
f) De voorzitter onderhoudt alle contacten naar buiten, via het dagelijks bestuur en/of voorzitter van de betreffende commissie.
g) De voorzitter bewaakt aan de hand van de actiepuntenlijst de voortgang en de realisatie van de activiteiten.

art. 30 Taakomschrijving secretaris
a) De secretaris is belast met het uitvoeren van de briefwisseling, het uitschrijven en notuleren van alle bestuurs- en algemene vergaderingen.
b) De secretaris brengt tijdens de algemene vergadering een jaarverslag uit.
c) De secretaris verricht voorts alle werkzaamheden, die geacht worden te behoren tot het secretariaat.
d) De secretaris is verantwoordelijk voor het archief.
e) De secretaris verzorgt de ledenadministratie.

art. 31 Taakomschrijving penningmeester
a) De penningmeester is belast met alle werkzaamheden, die de vereniging, het voldoen en het beheer van de gelden van de vereniging betreffen.
b) De penningmeester mag geen betalingen verrichten, betalingsverplichtingen aangaan of doen aangaan, welke het bedrag van €200.= te boven gaan, zonder toestemming van het dagelijks bestuur.
c) De penningmeester is verplicht de voorzitter en de kascommissie inzage van zijn bescheiden te geven.
d) De penningmeester brengt tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit over de toestand van de geldmiddelen gedurende het afgelopen verenigingsjaar en legt daarbij een schriftelijke verslag van inkomsten en uitgaven over.
e) De penningmeester doet maandelijks verslag aan het bestuur van de financiële stand van zaken.

art. 32 De bestuursleden zijn verplicht alle overige werkzaamheden welke in het belang van de vereniging zijn te verrichten.

art. 33 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur dit noodzakelijk achten. Het bestuur vergadert minimaal 3x per verenigingsjaar.

art. 34 a) De bestuursleden zijn verplicht om zich, indien besloten wordt tot geheimhouding van het in besloten vergadering besprokene, niet tegenover derden hierover uit te laten.
b) Bij overtreding van het in a) gestelde, kan schorsing door het bestuur volgen.
c) De in b) bedoelde schorsing zal ten hoogste een maand mogen duren, te rekenen van de dag van het aangetekend schrijven, waar in dit betrokken bestuurslid hiervan melding wordt gedaan.
d) Het bestuur wijst zonodig een ander bestuurs- of commissielid aan ter tijdelijke waarneming van de werkzaamheden.

art.35 De algemene vergadering is het hoogste wetgevend orgaan van de vereniging.

art.36 Er zal tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering worden gehouden, waarin aan de orde wordt gesteld:
a) Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, technische zaken, jeugdzaken, recreantenzaken en voorlichting en overige commissies.
b) Verslag van de kascommissie.
c) Decharge en verkiezing van het bestuur.
d) Decharge en verkiezing van de permanente commissies.
e) Behandeling en vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven.
f) Vaststellen van de contributie van de leden.
g) Onderwerpen, welke door het bestuur, tenminste 14 dagen voor de vergadering op de te verzenden agenda zijn geplaatst.
h) Rondvraag.

art. 37 Convocaties voor een algemene ledenvergadering worden, behoudens in spoedgevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, aan de leden verzonden.
Zij dienen een overzicht te bevatten van de te behandelen punten, alsmede, indien bedoeld is een vergadering als in art. 36 van dit reglement omschreven, de verschillende jaarverslagen, de begroting van inkomsten en uitgaven van het komende jaar, en indien noodzakelijk, een balans en verlies- en winstrekening van het afgelopen verenigingsjaar.

art. 38 Kandidaten
Elk lid heeft het recht kandidaten te stellen voor het bestuur, permante commissies en eventueel voor de algemene vergadering in te stellen commissies met bij zondere opdrachten. De namen van de kandidaten moeten tenminste 5 dagen voor de vergadering bij de secretaris, incl. een bereidheids-verklaring van de kandidaat, schriftelijk zijn ingediend.
Het bestuur heeft het recht deze termijn te verkorten. De namen van de door het bestuur gestelde kandidaten, waarvan de zekerheid van een eventuele aanvaarding van de functie aanwezig moet zijn, moeten tenminste 14 dagen voor de dag van de vergadering aan de leden bekend worden gemaakt.

art. 39 Een algemene ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden.

art. 40 Ter behartiging van de belangen van de vereniging zijn de volgende permanente commissies ingesteld:
a) commissie van beroep
b) kascommissie
c) technische commissie

art. 41 Naast de in art. 40 genoemde commissies kunnen door het bestuur of algemene ledenvergadering, commissies met bijzonder opdrachten worden benoemd.

art. 42 Alle andere commissies bestaan uit tenminste 2 leden onder wie ten hoogste een lid van het bestuur.

art. 43 De kascommissie bestaat uit 3 leden, die elk de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Bestuursleden en leden van andere permanente commissies mogen hiervan geen deel uit maken. Er wordt tevens een reservelid benoemd.

art. 44 De commissie van beroep bestaat uit 3 leden, die elk de leeftijd van tenminste 18 jaar bereikt hebben. Bestuursleden mogen geen deel uit maken van de commissie. Er wordt een reserve lid benoemd, die in functie treedt als een van de commissie leden zelf in beroep gaat , hij vervangt dan de desbetreffende persoon.

art. 45 Leden van commissies, bedoeld in art. 40 a t/m c, worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering en hebben zitting voor de periode van 1 jaar. Zij zijn terstond na aftreden herkiesbaar.

art. 46 In tussentijdse vacatures in commissies als bedoeld in art. 40, wordt, met uitzondering van de kascommissie, door het bestuur in overleg met de leden van de desbetreffende commissie, voorzien tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

art. 47 De commissie, genoemd in art. 40 a t /m c, vergaderen tenminste 3x per verenigingsjaar en brengen schriftelijk verslag uit aan het bestuur binnen 14 dagen na de dag van de vergadering.

art. 48 De commissies vergaderen zo dikwijls als tenminste een lid van de desbetreffende commissie daartoe het verlangen kenbaar maakt. Zij brengen schriftelijk verslag uit aan het bestuur binnen 14 dagen na de dag van de vergadering.

art. 49 Leden van het dagelijks bestuur hebben het recht elke vergadering van een commissie bij te wonen en hebben tijdens de vergadering een adviserende stem.

art. 50 Alle besluiten van de commissies, genoemd in art. 40 a t/m c behoeven goedkeuring van het bestuur.

art. 51 Uitspraken van de commissie van beroep zijn bindend voor alle partijen en worden zo spoedig mogelijk gepubliseerd in het verenigingsorgaan.

art. 52 Het geven van volmacht aan derden om te stemmen is niet mogelijk.

art. 53 Het bestuur bepaalt, in overleg met de commissie technische zaken aan welke wedstrijden, competities, toernooien en demonstraties door de vereniging zal worden deelgenomen.

art. 54 Het bestuur zal zo mogelijk jaarlijks met een door haar te bepalen aantal teams inschrijven en deelnemen aan de competitie van de landelijke organisatie waarbij de vereniging is aangesloten.

art. 55 Alle leden zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de spelregels, welke tijdens de wedstrijden, waaraan zij deelnemen, zullen gelden.

art. 56 De aanvoerders en coaches zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van het wedstrijd- en competitiereglement van alle wedstrijden, waaraan hun team zal deelnemen.

art. 57 De wedstrijdsecretaris heeft het recht leden, die niet regelmatig deelnemen aan de oefeningen, welke in verenigings-verband georganiseerd worden, tijdelijk niet meer uit te nodigen voor deelname aan wedstrijden.

art. 58 De leden zijn verplicht tijdens wedstrijden, competities, toernooien en demonstraties het voorgeschreven verenigingstenue te dragen, welke zich in behoorlijke staat moet bevinden. Aan de training zal ieder lid in een door het bestuur voldoende geacht sportkostuum moeten deelnemen.

art. 59 Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten tenminste 1 maand voor het bijeenkomen van een algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Het bestuur is gerechtigd ook later ingekomen voorstellen tot wijziging van dit reglement aan de algemene vergadering voor te leggen.

art. 60 Alle voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten in de convocatie, welke met inachtneming van het gestelde in art.37 moeten worden verzonden, worden vermeld en omschreven.

art. 61 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na goed-keuring door de algemene vergadering.

art. 62 Wijzigingen in dit reglement treden in werking de dag, volgende op die, waarop de algemene vergadering is gehouden, tijdens welke tot wijziging werd besloten, tenzij door de vergadering zelf een andere datum wordt vastgesteld.

art. 63 Dit reglement wordt geacht in werking te treden op 6 juni 1996.

Bijlage 1: taakomschrijvingen commissies.

a) Het bestuurslid technische zaken is voorzitter van de commissie technische zaken.
b) Het bestuurslid technische zaken brengt tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit over het gevoerde beleid gedurende het afgelopen verenigingsjaar en legt daarbij een schriftelijke verslag over.

a) Het bestuurslid jeugdzaken is voorzitter van de commissie jeugdzaken.
b) Het bestuurslid jeugdzaken zorgt voor coordinatie van vervoer van en naar de wedstrijden c.q toernooien van de jeugdleden.
c) Het bestuurslid jeugdzaken organiseerd het jaarlij kse dagje uit met de jeugdleden.
d) Het bestuurslid jeugdzaken brengt tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit over het gevoerde beleid gedurende het afgelopen verenigingsjaar en legt daarbij een schriftelijke verslag over.

a) Het bestuurslid recreanten zaken is voorzitter van de recreantencommissie.
b) Het bestuurslid recreanten regelt het inschrijven van teams voor recreanten- toernooien.
c) Het bestuurslid recreanten onderhoudt de contacten met de NEVOBO inzake de recreanten competitie.
d) Het bestuurslid recreanten brengt tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit over het gevoerde beleid gedurende het afgelopen verenigingsjaar en legt daarbij een schriftelijk verslag over.

a) Het maken van een indeling van de leden, opdat oefening, ruimte en tijd, welke door het bestuur beschikbaar wordt gesteld, zo gunstig mogelijk worden benut.
b) Het samenstellen van teams voor alle wedstrijden, competities en toernooien en demonstraties, waaraan de vereniging deelneemt.
c) Het doen van opgaven van de samenstelling van de teams via de secretaris van het bestuur en binnen de door de organisator gestelde termijnen.
d) Het zorgdragen voor het aantal scheidsrechters, dat door de organisator van wedstrijden, competities waaraan de vereniging deelneemt, wordt vereist.
e) Regelen van de zaaldiensten.
f) Het afleggen van een schriftelijke verklaring betreffende uitgaven aan de penningmeester.
g) Verzorgt de aankoop en beheer van materiaal.
h) Voeren van overleg met de jeugdcommissie.
i) Aantrekken technisch kader.
k) Het uitbrengen van een schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de commissie tijdens de algemene ledenvergadering.
l) Het verrichten van alle overige werkzaamheden, welke door de algemene ledenvergadering of het bestuur aan haar wordt opgedragen.

a) Het samenstellen van het officiele verenigingsorgaan.
b) Het regelmatig doen verschijnen hiervan.(minimaal 6x per verenigingsjaar)
c) Het doen verspreiden van dit orgaan onder alle leden, abonnees en door het bestuur opgegeven personen.
d) Het plegen van overleg met de penningmeester omtrent de kosten verbonden aan de uitgave van dit blad.
e) Het zorgdragen voor regelmatig contact met de pers, betreffende tijdige publicatie van wedstrijdverslagen en overige nieuws betreffende de vereniging.
f) Het uitbrengen van een schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de commissie tijdens de algemene ledenvergadering.
g) Het verrichten van alle overige werkzaamheden, welke door de algemene ledenvergadering of het bestuur aan haar wordt opgedragen.
Copyright © 1996-2019 Smashingvelsen.nl
Privacy statement