Huishoudelijk Reglement

Smashing Velsen ’96 Huishoudelijk reglement

Binnen dit reglement wordt er onderscheid gemaakt tussen leden, ereleden en donateurs.

Leden

art.1 De leden worden geacht competitie te spelen in het officiële tenue van de vereniging in de kleuren blauw, geel en wit. Met goedkeuring van het bestuur kan hiervan afgeweken worden. Het tenue moet zich in behoorlijke staat bevinden.

art.2 Het lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving via het inschrijfformulier. Deze wordt verwerkt door de ledenadministratie.

art.3 Het bestuur is bevoegd in ernstige gevallen het betrokken lid bij de Nevobo voor royement voor te dragen.

art.4 Van hun lidmaatschap van de vereniging vervallen verklaarde leden kunnen geen rechten laten gelden op terugbetaling van de door hen voor het betreffende verenigingsjaar betaalde contributies.

art.5 Alle besluiten genomen door de algemene ledenvergadering zijn bindend voor alle leden, ongeacht of zij al dan niet tegenwoordig waren.

art.6 Alle besluiten, genomen door het bestuur en ter kennis van de leden gebracht, zijn bindend voor alle leden zolang zij niet door een besluit van de algemene ledenvergadering ongedaan gemaakt c.q. gewijzigd worden.

art.7 Elk lid wordt geacht de van kracht zijnde statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen te kennen.

art.8 Moedwillige beschadiging of vernieling van eigendommen van de vereniging of van de door haar in huur of bruikleen ontvangen goederen en/of ruimten komt voor rekening van de dader(s).

art.9 Gewone leden en jeugdleden hebben het recht:
a) Van deelneming aan oefeningen en wedstrijden, voor zover zij daartoe een uitnodiging hebben ontvangen van de afdelingscoördinator van de vereniging.
b) Van toegang tot de terreinen en gebouwen van de vereniging met een introducé, ook waar het terreinen en gebouwen betreft, welke in huur of bruikleen zijn.
c) Van schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur of de algemene ledenvergadering.
d) Op informatievoorziening middels nieuwsbrieven, website e.d.

art.10 Het is de leden van de vereniging verboden:
a) Te spelen om een geldprijs of in verband met de inzet of weddenschap om geld of enig geldelijk voordeel te spelen.
b) Gewonnen prijzen te verkopen.
c) Geld te ontvangen voor gebruik van sportartikelen.

art.11 Het bestuur bepaalt in welke gevallen entreegelden geheven zullen worden en stelt hiervan de hoogte vast.

art.12 De verenigingscontributie bestaat uit een basisverenigingsdeel, de Nevobo-ledencontributie, contributies voor deelname aan competities en toernooien en contributies voor eventuele aanvullende activiteiten (bv. extra trainingen).

art.13 De verenigingscontributie dient te worden voldaan vóór 15 november van het betreffende verenigingsjaar. Bij betaling voor 31 oktober wordt een korting van €25 toegepast. Indien de contributie niet voor 15 november betaald is, kan het bestuur besluiten deze persoon per onmiddellijk uit te sluiten van deelname aan training, competities en/of toernooien.
Bij meerdere leden binnen een gezin geldt een kortingsregeling voor het basisverenigingsdeel waarbij voor het derde lid 25% en voor elk volgend lid 50% korting op de contributie wordt gegeven. De korting wordt verrekend in volgorde van afnemende hoogte van het basisverenigingsdeel.

art.14 Het opzeggen door het lid ontheft het lid niet van zijn verplichting tot het betalen van zijn financiële verplichtingen over het lopende verenigingsjaar.

art.15 Ten aanzien van het gestelde in art.13 van dit reglement is het bestuur bevoegd een andere regeling te treffen.

art.16 Indien door de Nevobo aan de vereniging een boete wordt opgelegd of door verhuurders, Nevobo of anderen van de vereniging een schadevergoeding wordt geëist zal het bestuur dit bedrag in zijn geheel verhalen op de betrokkenen.

art.17 Alle vorderingen op de vereniging moeten worden ingediend bij de penningmeester. Alle betalingen geschieden door hem namens de vereniging uiterlijk 1 maand na het einde van het verenigingsjaar.

art.18 Alle declaraties wegens uitgaven ten behoeve van de vereniging moeten binnen 14 dagen bij de penningmeester worden ingediend. De declaraties dienen een specificatie van het eindbedrag te bevatten. Eventuele bewijsstukken moeten worden overlegd.

art.19 Voor het aangaan van betalingsverplichtingen namens de vereniging is de toestemming van de penningmeester vereist.

art.20 Eventuele vergoedingen vinden plaats volgens een door het bestuur te maken regeling.

art.21 Elk lid heeft een stem tijdens de algemene ledenvergadering

art.22 Het geven van volmacht aan derden om te stemmen is niet mogelijk. Jeugdleden kunnen vertegenwoordigd worden door één van zijn ouders.

Ereleden

art.23 Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, maar zijn vrijgesteld van betaling van het basis-verenigingsdeel van de contributie. Ereleden dienen dus wel, indien van toepassing, het competitie- of toernooigebonden deel van hun verenigingscontributie, het Nevobo-lidmaatschap en eventuele andere bijdragen te betalen.

art.24 Ereleden hebben het recht bestuursvergaderingen bij te wonen. Zij hebben hier een adviserende stem.

Donateurs

art.25 Donateurs hebben het recht:
a) Van toegang tot de terreinen en gebouwen van de vereniging met een introducé, ook waar het terreinen of gebouwen betreft, welke in huur of bruikleen zijn.
b) Van bijwonen van oefeningen en wedstrijden voor zover deze door de vereniging worden georganiseerd en het een en ander niet in strijd is met de reglementen en bepalingen van de organisatoren of ingehuurde instantie.
c) Van bijwonen van algemene ledenvergaderingen, donateurs zijn niet stemgerechtigd.

art.26 De bijdrage van donateurs bedraagt ten minste €25 per jaar.

Bestuur en bestuursfuncties

art.27 Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, de afdelingscoördinatoren en de wedstrijdsecretaris.

art.28 Het bestuur is het hoogst uitvoerende orgaan welke is belast met:
-       de uitvoering van het gestelde in de statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen
-       van alle door een algemene ledenvergadering genomen besluiten,
-       alsmede de behandeling van alle zaken waarin niet is voorzien en welke in het belang van de vereniging afdoening vereisen.

art.29 Het bestuur beslist inzake interpretatie van de bepalingen van dit reglement, alsmede in die gevallen, waar in dit niet voorziet.

art.30 De vereniging beschikt over een commissie van beroep waar leden in bezwaar kunnen tegen beslissingen genomen door het bestuur.

art.31 Dagelijks bestuur:
a.) Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
b.) Het dagelijks bestuur behandelt de lopende zaken van de vereniging, alsmede die zaken welke aan hem worden opgedragen door het bestuur of de algemene ledenvergadering.
c) Het brengt de belangrijke zaken ter kennis van het bestuur.

art.32 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur dit noodzakelijk achten. Het bestuur vergadert minimaal 3x per verenigingsjaar.

art.33 In de bestuursvergaderingen heeft elk van de aanwezige bestuursleden één stem. Eventueel aanwezige ereleden hebben geen stem. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over alle voorstellen wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.

Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand die meerderheid verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen en is vervolgens hij gekozen die bij tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

art.34 Geheimhouding:
a) De bestuursleden zijn verplicht om zich, indien besloten wordt tot geheimhouding van het in besloten vergadering besprokene, niet tegenover derden hierover uit te laten.
b) Bij overtreding van het in a) gestelde, kan schorsing van bestuurstaken door het bestuur volgen.
c) De in b) bedoelde schorsing zal ten hoogste een maand mogen duren, te rekenen van de dag van het aangetekend schrijven, waar in dit betrokken bestuurslid hiervan melding wordt gedaan.
d) Het bestuur wijst zo nodig een ander bestuurs- of commissielid aan ter tijdelijke waarneming van de werkzaamheden.

art.35 Taakomschrijving voorzitter
a.) De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en wordt bij afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid, door het bestuur aan te wijzen.
b.) Hij heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is verplicht deze discussie te heropenen, indien 2 of meer bestuursleden of minimaal 2/3 van de aanwezigen dit verlangen.
c.) De voorzitter is woordvoerder van het bestuur.
d.) De voorzitter heeft het recht, indien hij dit verlangt, alle verenigingsstukken en uitgaande stukken mede te ondertekenen.
e.) De voorzitter bezoekt namens de vereniging de relevante vergaderingen van de Nevobo, de gemeente Velsen, etc.
f.) De voorzitter onderhoudt alle contacten naar buiten, via het dagelijks bestuur en/of voorzitter van de betreffende commissie.
g.) De voorzitter bewaakt aan de hand van de actiepuntenlijst de voortgang en de realisatie van de activiteiten.

art.36 Taakomschrijving secretaris
a.) De secretaris is belast met het uitvoeren van de briefwisseling, het uitschrijven en notuleren van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.
b.) De secretaris brengt tijdens de algemene ledenvergadering een jaarverslag uit.
c.) De secretaris verricht voorts alle werkzaamheden, die geacht worden te behoren tot het secretariaat.
d.) De secretaris is verantwoordelijk voor het archief.
e.) De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

art.37 Taakomschrijving penningmeester
a) De penningmeester is belast met alle werkzaamheden met betrekking tot het voldoen en het beheer van de gelden van de vereniging.
b) De penningmeester mag geen betalingen verrichten, betalingsverplichtingen aangaan of doen aangaan, welke het bedrag van €200,-- te boven gaan, zonder toestemming van het dagelijks bestuur. Bij vaststelling van de begroting geeft de algemene ledenvergadering toestemming aan de penningmeester voor het uitvoeren van betalingen etc. die volgen uit de begroting.
c) De penningmeester is verplicht de voorzitter en de kascommissie inzage van zijn bescheiden te geven.
d) De penningmeester brengt tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit over de toestand van de geldmiddelen gedurende het afgelopen verenigingsjaar en legt daarbij een schriftelijke verslag van inkomsten en uitgaven over.
e) De penningmeester doet elke bestuursvergadering en minimaal een keer per kwartaal verslag aan het bestuur van de financiële stand van zaken.

Algemene ledenvergadering

art.38 De algemene ledenvergadering is het hoogste wetgevend orgaan van de vereniging.

art.39 Er zal tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering worden gehouden, waarin aan de orde wordt gesteld:
a) Jaarverslag van de secretaris, penningmeester, afdelingscoördinatoren, en overige commissies.
b) Verslag van de kascommissie.
c) Decharge en verkiezing van het bestuur.
d) Decharge en verkiezing van de permanente commissies.
e) Behandeling en vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven.
f) Vaststellen van de contributie van de leden.
g) Onderwerpen, welke door het bestuur, tenminste 14 dagen voor de vergadering op de te verzenden agenda zijn geplaatst.
h) Rondvraag.

art.40 Uitnodigingen voor een algemene ledenvergadering worden, behoudens in spoedgevallen, uiterlijk 14 dagen voor de datum van de vergadering aan de leden verzonden. De leden dienen in ieder geval te ontvangen:
-       agenda met de te behandelen punten;
-       de verschillende jaarverslagen,
-       de begroting van inkomsten en uitgaven van het komende jaar,
-       de jaarrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven) van het afgelopen verenigingsjaar.

art.41 Kandidaten. Elk lid heeft het recht kandidaten te stellen voor het bestuur, permanente commissies en eventueel voor de algemene ledenvergadering in te stellen commissies met bijzondere opdrachten. De namen van de kandidaten moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris, incl. een bereidheidsverklaring van de kandidaat, schriftelijk zijn ingediend. Het bestuur heeft het recht deze termijn te verkorten. De namen van de door het bestuur gestelde kandidaten, waarvan de zekerheid van een eventuele aanvaarding van de functie aanwezig moet zijn, moeten tenminste 14 dagen voor de dag van de vergadering aan de leden bekend worden gemaakt.

art.42 Een algemene ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden.

art.43 Elk lid kan een algemene ledenvergadering uitroepen indien aantoonbaar minimaal 10% van alle leden achter deze beslissing staat.

Commissies

art.44 Ter behartiging van de belangen van de vereniging zijn de volgende permanente commissies ingesteld:
a) Commissie van beroep
b) Kascommissie
c) Technische commissie
d) Scheidsrechterscommissie

art.45 Naast de in art. 44 genoemde commissies kunnen door het bestuur of algemene ledenvergadering, commissies met bijzonder opdrachten worden benoemd. Deze commissies bestaan uit tenminste twee leden onder wie ten hoogste één lid van het bestuur.

art.46 De commissie van beroep bestaat uit drie leden, die elk de leeftijd van tenminste 18 jaar bereikt hebben. Bestuursleden mogen geen deel uit maken van de commissie. Er wordt een reserve lid benoemd, die in functie treedt als een van de commissie leden zelf in beroep gaat of onderwerp is van het beroep; hij vervangt dan de desbetreffende persoon.

art.47 De kascommissie bestaat uit twee leden, die elk de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Bestuursleden mogen hiervan geen deel uit maken. Er wordt tevens een reservelid benoemd.

art.48 De technische commissie bestaat uit minimaal acht leden. De samenstelling taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het beleidsplan technische commissie.

art.49 De scheidsrechterscommissie bestaat uit minimaal drie leden. De taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het scheidsrechtersbeleid.

art.50 Leden van commissies, bedoeld in art. 44, worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering en hebben zitting voor de periode van 2 jaar. Voor de leden van de technische commissie die niet als coördinator van een afdeling lid zijn van het bestuur geldt een periode van 1 jaar. Voor alle commissies geldt dat de leden terstond na aftreden herkiesbaar zijn. Voor de kascommissie geldt dat beide leden in een afzonderlijk jaar moeten worden gekozen. Voor de leden van commissies anders dan de technische commissie, commissie van beroep en kascommissie geldt dat na 2 jaar de zitting telkens automatisch met één jaar verlengd wordt, tenzij het lid, de algemene ledenvergadering of het bestuur een ander besluit nemen.

art.51 In tussentijdse vacatures in commissies als bedoeld in art. 44, wordt, met uitzondering van de kascommissie, door het bestuur in overleg met de leden van de desbetreffende commissie, voorzien tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

art.52 De commissies vergaderen zo dikwijls als tenminste een lid van de desbetreffende commissie daartoe het verlangen kenbaar maakt. De secretaris van het bestuur ontvangt een kennisgeving van de vergadering. De commissies brengen schriftelijk verslag uit aan het bestuur binnen 14 dagen na de dag van de vergadering.

art.53 Leden van het dagelijks bestuur hebben het recht elke vergadering van een commissie bij te wonen en hebben tijdens de vergadering een adviserende stem. De commissie van beroep is hier een uitzondering op.

art.54 Alle besluiten van de commissies, genoemd in art. 44 behoeven goedkeuring van het bestuur. Met uitzondering van de commissie van beroep.

art.55 Uitspraken van de commissie van beroep zijn bindend voor alle partijen en worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de leden.

Trainingen en competitie

art.56 Het bestuur bepaalt, in overleg met de commissie technische zaken, aan welke wedstrijden, competities, toernooien en demonstraties door de vereniging zal worden deelgenomen.

art.57 Het bestuur zal zo mogelijk jaarlijks met een door haar te bepalen aantal teams inschrijven en deelnemen aan de competitie van de Nevobo.

art.58 Alle leden zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de spelregels, welke tijdens de wedstrijden, waaraan zij deelnemen, zullen gelden.

art.59 De aanvoerders en coaches zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van het wedstrijd- en competitiereglement van alle wedstrijden, waaraan hun team zal deelnemen.

art.60 De betrokken coördinator heeft het recht leden, die niet regelmatig deelnemen aan de trainingen, tijdelijk niet meer uit te nodigen voor deelname aan wedstrijden.

art.61 Aan de training zal ieder lid in een door het bestuur voldoende geacht sportkostuum moeten deelnemen.

art.62 Voor het dragen van sieraden, piercings e.d. tijdens de training, wedstrijden en toernooien volgt de vereniging de regels van de Nevobo.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

art.63 De vereniging houdt zich aan de regels en verplichtingen van Algemene verordening persoonsgegevens.

art.64 Alle trainers en bestuursleden dienen te beschikken over een VOG. Deze wordt elke 5 jaar door de vereniging opnieuw aangevraagd.

art.65 De vereniging kiest een of meerdere vertrouwenspersonen vanuit zijn leden.

Reglement

art.66 Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten tenminste 1 maand voor het bijeenkomen van een algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Het bestuur is gerechtigd ook later ingekomen voorstellen tot wijziging van dit reglement aan de algemene ledenvergadering voor te leggen.

art.67 Alle voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten in de uitnodiging worden vermeld en omschreven.

art.68 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

art.69 Wijzigingen in dit reglement treden in werking de dag na de algemene ledenvergadering, tenzij door de vergadering zelf een andere datum wordt vastgesteld.

art.70 Dit reglement wordt geacht in werking te treden op 01-10-2019

Copyright © 1996-2023 Smashingvelsen.nl
Privacy statement