Aanname beleid

Aanname beleid trainers Smashing Velsen ’96.

Aanleiding
Het bestuur van Smashing velsen ’96 vindt een veilig sportklimaat binnen haar vereniging van groot belang en wil de kans op seksuele intimidatie zo klein mogelijk maken. Daarom is enige jaren geleden de Commissie Ongewenste Intimiteiten (COI) in het leven geroepen.  De stappen die hierna zijn genomen zijn het aanstellen van twee Vertrouwens Contact Personen en het invoeren van de Verklaring Omtrent Gedrag met als speerpunt onze vrijwilligers die te maken hebben met minderjarigen.

Welk type vrijwilligers moeten een VOG voorleggen aan de vereniging
Het bestuur heeft besloten dat  voor de jeugdtrainers, de jeugd en mini coördinatoren en de Vertrouwens Contact Personen een VOG wordt aangevraagd. Daarnaast wordt voor trainers/assistent-trainers die regelmatig clinic’s geven aan de jeugd een VOG aangevraagd.

Wat te doen als de vrijwilliger geen VOG wil aanvragen of geen VOG kan overleggen
In principe zouden deze vrijwilligers uitgesloten moeten worden van activiteiten waarbij ze met jeugd/minileden in aanraking komen. In beide gevallen beveelt de COI aan dat de betreffende vrijwilliger een gesprek aan gaat met de COI en dat de COI daarover – in overleg met de vrijwilliger – advies uitbrengt aan het bestuur. Het is aan de vrijwilliger om te bepalen of hij/zij daarover een open gesprek met de vereniging aan wil gaan.

Op welke punten wordt iemand getoetst voor de VOG
De vereniging neemt altijd de eerste actie bij een VOG-aanvraag. Bij de voorbereiding kan een vereniging aangeven op welke punten ze wil dat de desbetreffende persoon getoetst wordt. Wanneer het iemand is die in zijn of haar functie te maken heeft met kinderen of kwetsbare groepen, dan moet de persoon in ieder geval gescreend worden op ‘informatie’ en ‘personen’.
Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op de naam van de aanvrager staan. Als er sprake is van strafbare gedragingen, dan beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zo zijn bijvoorbeeld voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Bij de aanvraag wordt daarom aangegeven voor welke functie deze wordt aangevraagd en op welke aspecten moet worden getoetst. Is er geen reden om aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor uw VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

Administratieve zaken

  • De secretaris van de vereniging is de contactpersoon VOG (de VOG-aanvraag voorbereiden, het aanvragen van de eHerkenning, controleren of de VOG’s zijn aangeleverd, de administratie van de VOG bijhouden en contactpersoon voor Nevobo).
  • De penningmeester stelt de vrijwilligers op de hoogte van de vergoedingsmaatregelen en houdt de declaraties bij.  (Nieuw:  Er wordt een aanvraag gedaan voor de regeling gratis VOG door de secretaris.)
  • De jeugd- en minicoördinator stellen de relevante vrijwilligers op de hoogte over de afspraken die binnen de club zijn gemaakt over de VOG.
  • De leden zijn op de hoogte gebracht op de ledenvergadering in 2013 en via de scoor + beleid opnemen op de website
  • De VOG een geldigheidsduur van vijf jaar mee te geven (dit is een vrije keus van de vereniging).
  • De COI voert gesprekken met vrijwilligers die geen VOG willen aanvragen of kunnen overleggen (op initiatief van de vrijwilliger).
  • Let op de VOG mag niet gekopieerd of gescand worden.
Copyright © 1996-2023 Smashingvelsen.nl
Privacy statement