Gedragsregels

Algemene informatie

Volleybalvereniging Smashing Velsen ‘96 doet er alles aan om een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen, zoals bijv. het verplicht stellen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor trainers en ander kader, het beschikbaar zijn van vertrouwenspersonen en het voeren van intakegesprekken. Ook het actief communiceren van normen en waarden kan bijdragen.

Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de NeVoBo gedragscode. Natuurlijk moeten normen en waarden, en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. Alle leden, vrijwilligers, ouders en toeschouwers worden geacht hier kennis van te nemen en zich daar aan te houden. Bij meldingen of formele klachten over sporters, vrijwilligers, ouders en toeschouwers die zich niet houden aan onze normen en waarden zal een onderzoek door de vertrouwenscontactpersoon volgen, conform een daartoe opgesteld protocol.

Gedragsregels

Normen en waarden

Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het
veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder hoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.

Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen
 die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken. Daarnaast werken we voortdurend aan samenwerking met scholen, de gemeente en maatschappelijke instanties ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de Velser gemeenschap.

Openheid & Toegankelijkheid: we streven er naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit Velsen en omstreken.
We zijn een transparante volleybalvereniging waarvan het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. 
Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.

(Ver)binden: we streven er naar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling,
door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie.
We willen een wij-gevoel creëren.

Sportief presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we, binnen de gegeven mogelijkheden,
met alle teams op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Dit altijd met behoud van een sportieve houding

Gedragsregels

Voor Spelers, Ouders, Trainers /Coaches en Kader

 • Smashing Velsen ’96 vormen wij samen: leden, ouders, vrijwilligers en bestuur
 • Plezier en lekker sporten staan voorop.
 • Sporters, ouders en bezoekers behandelen elkaar met respect. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Prestatie is een gevolg van, geen doel op zich.
 • Ieder lid moet zich thuis en veilig voelen bij Smashing Velsen ’96.
 • Iedereen is welkom om bij Smashing Velsen ’96 te komen volleyballen.
 • Smashing Velsen ’96 streeft naar een grote mate van betrokkenheid bij de vereniging, o.a. door het creëren van (niet) volleybal activiteiten en toewijzen van diverse taken (bv. fluiten thuiswedstrijden, zaaldienst).
 • Fair-play voor, tijdens en na een training en wedstrijd. Dus respect voor de tegenstander, geen intimidatie en eerlijkheid, ook als dat niet in eigen voordeel is. Wij zijn gastheer van het team dat ons bezoekt.

Voor spelers en speelsters

Wat is gewenst gedrag voor, tijdens en na training en wedstrijd?

● Een training of wedstrijd staat gepland op een bepaalde tijd.
Zorg dus dat je aanwezig, op tijd en (gepast) omgekleed in de sportzaal bent.

● Tijdig afmelden voor een training/wedstrijd bij de trainer die de training geeft.
Doe dit zelf rechtsreeks bij de desbetreffende trainer of coach. (Bij voorkeur minimaal 1 dag voorafgaand
aan de training).

● Tijdens trainingen en wedstrijden helpt iedereen mee met het opbouwen en opruimen. Hier
is ieder team zelf voor verantwoordelijk.

● Laat de sportzaal en kleedruimte (en douches) netjes achter.

● Indien gevraagd wordt om hulp, wees bereid om je handen uit de mouw te steken.

● Wij onthouden ons van ongepast gedrag tegen trainer, coaches, medespelers, scheidsrechter
en tegenstanders. Zo nodig spreken wij elkaar hier op aan. Onder ongepast gedrag verstaan wij onder andere:
pesten, schreeuwen, discriminatie, elkaar beledigen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

● Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
helpt, vraag ik een ander om hulp. Zo nodig meld ik dit bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) en/of het bestuur.

● Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar
niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de VCP en/of het bestuur.

● Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team.

● Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig.

● We praten met elkaar en niet over elkaar.

● Je mobiel hoort tijdens training of wedstrijd in de tas, tenzij sprake is van een van te voren
aan trainer, coach of aanvoerder gemelde bijzondere situatie. Gebruik van de camera op je
mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van teamgenoten of
tegenstanders in de kleedkamer) is niet toegestaan.

Trainers en Coachs

Wat is gewenst gedrag?

 • Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een
  aangename sfeer.
 • Onthoud je in het openbaar van kritiek op spelers, trainers, scheidsrechters en de organisatie. Als je klachten hebt of problemen ondervindt, meld die dan bij een
  vertrouwenspersoon of het bestuur.
 • Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien voor hun
  ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen.
 • Training afstemmen op niveau van spelers en team.
 • Saamhorigheid nastreven.
 • Evenveel aandacht geven aan iedere speler.
 • Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover niet
  risicovol.
 • Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid.
 • Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt. Dit betekent dat je normen en
  waarden duidelijk uitdraagt en de gedragsregels hanteert.
 • Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler.
 • Zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • Onthoud je van ongewenst gedrag tegen spelers, leden en/of anderen. Onder ongepast
  gedrag verstaan wij onder andere: (seksuele) intimidatie, pesten, schreeuwen, discriminatie,
  elkaar beledigen, meer fysieke aanraking uitoefenen dan functioneel noodzakelijk en teveel
  fysieke aanraking concentreren rond één speler.
 • Onthoud je ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid
  aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader
  van de sportbeoefening.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
  zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Klop en vraag om toestemming indien toegang tot kleedkamers noodzakelijk is. Wees nooit
  aanwezig in de kleedlokalen tijdens het omkleden en/of douchen van de jeugdleden en kleed
  je nooit om in aanwezigheid of in het zicht van één of meerdere jeugdleden.
 • Zorg dat je nooit alleen bent met een speler in bv kleedlokaal, materiaalopslag, kleedkamers,
  ballenhok, materiaalhok, toiletruimte, EHBO ruimte, gangen en trappenhuizen.
 • Onthoud je van roken en alcoholgebruik tijdens, en bij voorkeur ook voor of na, de training of
  wedstrijd, zo lang je als coach of trainer verantwoordelijkheid draagt voor een jeugdteam.
 • Neem contact op met het bestuur of een vertrouwenspersoon indien (een vermoeden van)
  pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige
  probleemgevallen spelen.

Gedragsregels

Normen en waarden

Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het
veld iedereen met respect te behandelen. Hieronder hoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.

Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen
 die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken. Daarnaast werken we voortdurend aan samenwerking met scholen, de gemeente en maatschappelijke instanties ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de Velser gemeenschap.

Openheid & Toegankelijkheid: we streven er naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit Velsen en omstreken.
We zijn een transparante volleybalvereniging waarvan het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. 
Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.

(Ver)binden: we streven er naar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling,
door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie.
We willen een wij-gevoel creëren.

Sportief presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we, binnen de gegeven mogelijkheden,
met alle teams op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Dit altijd met behoud van een sportieve houding

Download via de onderstaande knop de gedragsregels zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25-05-2022.