Preventie en integriteitsbeleid

Algemene informatie

Het bestuur van Smashing Velsen ’96 vindt een veilig sportklimaat binnen haar vereniging van groot belang en wil de kans op ongewenst gedrag (mishandeling (lichamelijk en geestelijk), diefstal, seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik, intimidatie, het afreageren van frustraties) zo  klein mogelijk maken. Daarom is enige jaren geleden de tijdelijke Commissie Ongewenste Intimiteiten (COI) in het leven geroepen. Deze commissie heeft geadviseerd om Vertrouwens Contact Personen  (VCP) aan te stellen en van vrijwilligers die in een machtspositie (kunnen) staan ten opzichte van de leden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. Aanvullend heeft het bestuur besloten dat voor deze groep vrijwilligers ook een intakegesprek dient plaats te vinden.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor welke vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd?

Het bestuur heeft besloten dat deze regeling geldt voor alle bestuursleden en alle (assistent) trainers, inclusief diegenen die clinics geven aan de jeugd. Dit geldt ook voor clinics die buiten de vereniging maar onder verantwoordelijkheid van de vereniging worden georganiseerd, bijvoorbeeld op scholen. Ook geldt het voor alle formeel aangewezen coaches van jeugdteams.

Aanvullend kan het bestuur besluiten om een VOG te vragen indien sprake is van contact met kwetsbare groepen (met name jeugdigen jonger dan 19 jaar).

Hoewel ook scheidsrechters in een machtspositie staan tegenover de jeugd bij het arbitreren van de wedstrijden, wordt voor hen een VOG niet verplicht. Het bestuur kan hier in bijzondere gevallen van afwijken. Hierover vraagt zij advies van de VCP.

Voor alle (overige) commissieleden geldt dus geen VOG-plicht.

Wat te doen als de vrijwilliger geen VOG wil aanvragen of geen VOG kan overleggen?

In principe zouden deze vrijwilligers uitgesloten moeten worden van activiteiten binnen de vereniging. In geval van trainingen/clinics waarbij ze met jeugdleden in aanraking komen, is dat 100% uitgesloten. In andere gevallen biedt het bestuur aan dat de betreffende vrijwilliger een gesprek aan gaat met de VCP en dat de VCP daarover – in overleg met de vrijwilliger – advies uitbrengt aan het bestuur. Het is aan de vrijwilliger om te bepalen of hij/zij daarover een open gesprek met de vereniging aan wil gaan. Het bestuur beslist uiteindelijk over voordracht voor een functie en de ALV over aanstelling in een functie.

Geldigheidsduur van de VOG

Smashing Velsen ’96 hanteert een geldigheidsduur van de VOG van vijf jaar. Na vijf jaar dient dus een nieuw VOG aangevraagd te worden.
De secretaris neemt hiertoe het initiatief.

Op welke punten wordt iemand getoetst voor de VOG

Het bestuur neemt altijd de eerste actie bij een VOG-aanvraag. Bij de aanvraag dient het bestuur aan te geven op welke punten ze wil dat de desbetreffende persoon getoetst wordt. Wanneer het iemand is die in zijn of haar functie te maken heeft met kinderen of kwetsbare groepen, dan moet de persoon in ieder geval gescreend worden op ‘informatie’ en ‘personen’.

Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op de naam van de aanvrager staan. Als er sprake is van strafbare gedragingen, dan beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zo zijn bijvoorbeeld voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Bij de aanvraag wordt daarom aangegeven voor welke functie deze wordt aangevraagd en op welke aspecten moet worden getoetst. Is er geen reden om aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor uw VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend. 

Gedragsregels

Voor Spelers, Ouders, Trainers /Coaches en Kader

Smashing Velsen ’96 heeft haar gedragsregels vastgelegd in de Gedragsregels Smashing Velsen ’96, vastgesteld in de ALV van 2022. Deze is gepubliceerd op de website en wordt jaarlijks, indien nodig, geactualiseerd.

De gedragsregels maken duidelijk waar men zich in de vereniging aan dient te houden en dat grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie niet getolereerd worden binnen de vereniging. Het betreft gedragsregels voor zowel leden, kader, trainers als ouders van jeugdleden.

Overige zaken

Aannamebeleid

Voor alle functies in de vereniging waarvoor een VOG verplicht wordt aangevraagd, wordt, als onderdeel van het preventiebeleid, ook een intakegesprek gevoerd.
Voor functies binnen het bestuur wordt een gesprek gevoerd door twee bestuursleden.
Met een nieuwe (assistent)trainer wordt, voordat deze wordt aangesteld, een intakegesprek gevoerd door een lid van de technische commissie en een bestuurslid, niet zijnde lid van de TC. Het Register tuchtuitspraken wordt geraadpleegd en er kunnen referenties opgevraagd worden.

Vertrouwenspersoon/personen

Binnen de vereniging wordt minimaal één Vertrouwens(contact)persoon (VCP) benoemd. Een vertrouwens(contact)persoon maakt het makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te bespreken. Hij of zij luistert en denkt mee. Deze persoon moet onafhankelijk zijn en mag daarom niet hiërarchisch anders geplaatst zijn dan leden en vrijwilligers van de vereniging en kan dus geen onderdeel uitmaken van het bestuur.

De contactinformatie van de vertrouwens(contact)persoon wordt gepubliceerd op de website.
Verder wordt deze minimaal één keer per jaar, bij start van het seizoen in september, gepubliceerd in een Nieuwsbrief.

Meldregeling voor klachten, problemen e.d.

Leden of ouders van jeugdleden die ongewenst gedrag of overtreding van de gedragsregels constateren, kunnen deze melden bij de VCP. Ook melding bij het bestuur is mogelijk, waarbij het bestuur in overleg met betrokkene, afhandeling in beginsel van handen van de VCP legt.

Klachten over de wijze van afhandeling door de VCP kunnen bij het bestuur neergelegd worden. Afhankelijk van de klacht en in overleg met betrokkenen behandelt het bestuur deze klacht of kan deze in handen van de Commissie van Beroep leggen.

Administratieve zaken​

Afspraken

  • De secretaris van de vereniging is de contactpersoon VOG (de VOG-aanvraag voorbereiden, het aanvragen van de eHerkenning, controleren of de VOG’s zijn aangeleverd, de administratie van de VOG bijhouden en contactpersoon voor Nevobo). Daarnaast zorgt de secretaris voor het raadplegen van het tuchtregister voordat een trainer wordt aangesteld.
  • Het bestuurt stelt het kader buiten de trainers op de hoogte indien een VOG aangevraagd moet worden.
  • Indien gewenst kan de TC referenties opvragen voor het aanstellen van een nieuwe trainer.
  • De TC (in het bijzonder de coördinatoren) stellen de trainers op de hoogte over de afspraken die binnen de club zijn gemaakt over de gedragscode en het aanvragen van de VOG.
  • De leden zijn op de hoogte gebracht op de ledenvergadering in 2013 en verder wordt deze informatie opgenomen en bijgehouden via de website van de vereniging.
  • Let op! De VOG mag niet gekopieerd of gescand worden.